Národní program genetických zdrojů

Garantem ochrany biodiverzity v ČR je Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství (MZe). MZe odpovídá za agrobiodiversitu, z čehož vyplývá i odpovědnost za genetické zdroje pro výživu a zemědělství.

MZe v roce 1993 ustanovil Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství za účelem zabezpečení trvalého uchování, dostupnosti a setrvalého využívání genetických zdrojů významných pro výživu a zemědělství České republiky (Národní program).

Pro období 2023-2027 schválilo MZe novou strategii na ochranu genetických zdrojů: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (č.j.: MZE-62216/2022-13113).

Program má tři specifické části – podprogramy, řídící se jak ustanoveními všeobecnými, společnými pro všechny podprogramy, tak i specifickými, které jsou pro jednotlivé podprogramy uvedeny v přílohách Národního programu. Vycházejí z příslušné národní legislativy:

dle zákona č. 148/2003 Sb.
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NPGZR)
(Pověřenou osobou této části programu MZe stanovuje Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně)
a
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM)
(Pověřenou osobou této části programu MZe stanovuje Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně)

dle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství (NPGZZ)
(Určenou osobou této části programu ministerstvo stanovuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Přátelství 815, 104 10 Praha 14 – Uhříněves)

MZe v roce 2023 schválilo i Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027, který navazuje na strategii ochrany genetických zdrojů využitelných v zemědělství a rozvádí aktivity a specifické činnosti, které jsou v Národním programu stanoveny pro jednotlivé podprogramy tak, jak byly identifikovány na základě Akčních plánů FAO a specifických potřeb v ČR.

Souhrnné informace o Národním programu naleznete zde www.np-genetickezdroje.cz