Národní program genetických zdrojů

Garantem ochrany biodiverzity v ČR je Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství (MZe). MZe odpovídá za agrobiodiversitu, z čehož vyplývá i odpovědnost za genetické zdroje pro výživu a zemědělství.

MZe v roce 1993 ustanovil Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství za účelem zabezpečení trvalého uchování, dostupnosti a setrvalého využívání genetických zdrojů významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na území České republiky.

Pro období 2018-2022 byl schválen nový programový dokument Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (č.j.: 51834/2017-MZE-17253).

Posláním Národního programu je zajistit v potřebném rozsahu, dle národní legislativy, mezinárodních úmluv, standardů a norem a podle potřeb uživatelů, činnosti nezbytné pro bezpečné dlouhodobé uchování a efektivní využívání genetických zdrojů.

Jedná se zejména o vytvoření závazného standardizovaného rámce pro jejich shromažďování, evidenci, charakterizaci a hodnocení a bezpečné trvalé uchování pro současné i budoucí potřeby lidstva.

Posláním Národního programu je rovněž garance mezinárodních závazků ČR a příspěvek ke globálnímu úsilí o uchování a setrvalé využívání genetických zdrojů a biodiverzity.

Program má tři specifické části (podprogramy) řídící se jak ustanoveními všeobecnými, společnými pro všechny podprogramy, tak i specifickými, které jsou pro jednotlivé podprogramy uvedeny v přílohách Národního programu. Vycházejí z příslušné národní legislativy:

Dle zákona č. 148/2003 Sb.
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NP GZR)
(Pověřenou osobou této části programu MZe stanovuje Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně)
a
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
(Pověřenou osobou této části programu MZe stanovuje Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně)

Dle plemenářského zákona
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství
(Určenou osobou této části programu ministerstvo stanovuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Přátelství 815, 104 10 Praha 14 – Uhříněves)

Všechny informace o Národním programu najdete na adrese: www.np-genetickezdroje.cz