GRIN Czech

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) upravuje základní podmínky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů, které jsou důležité pro výživu a zemědělství.

Dokumentace o genetických zdrojích rostlin, kterou vede v souladu s § 17 Vyhlášky č. 458/2003 Sb. pověřená osoba Národního programu, se skládá z:

a) pasportní části – obecné charakteristiky genetického zdroje rostlin, tzv. pasportní deskriptory, které jsou společné pro všechny genetické zdroje rostlin. V současné době je platným standardem dokument Multi-Crop Passport Descriptors (MCPD) vydaný v roce 2015 v Bioversity International.

b) popisné části – hodnocení všech morfologických, biologických, hospodářských a biochemických znaků formou popisných deskriptorů. Popisné deskriptory jsou rodově nebo druhově specifické a jsou hodnoceny podle specifického seznamu popisných deskriptorů pro daný rod nebo druh (klasifikátor) s uvedením způsobu hodnocení projevu každého znaku.

c) údajů o konzervaci – u všech vzorku genetických zdroju se uvádí základní skladovací údaje (pocty položek ve vzorku genetického zdroje, datum sklizne, datum založení konzervace, datum regenerace, zpusobech jeho konzervace a další). Rovnež se zaznamenávají údaje o poskytnutých vzorcích uživatelum.

Od července 2015 je ve VÚRV, v.v.i. provozován národní dokumentační systém genetických zdrojů rostlin ČR GRIN Czech (v současné době pouze v anglické verzi).
Tento nový systém, adaptovaný na prostředí České republiky z celosvětově uznávaného dokumentačního systému genetických zdrojů GRIN Global, byl zdarma poskytnut Genové bance VÚRV, v.v.i. pracovištěm USDA/Agricultural Research Service (National Germplasm Resources Laboratory – NGRL, Database Management Unit- DBMU, Beltsville), které tento systém provozuje. GRIN Global byl vytvořen z původního dokumentačního systému GRIN ve spolupráci USDA Agricultural Research Service, Bioversity International, a Global Crop Diversity Trust.
Systém GRIN Czech se nadále, ve spolupráci s USDA/ARS, vyvíjí a je neustále aktualizován.

Objednávání GZR

Databáze GRIN Czech je k dispozici nejen pro informace o GZR, ale i k objednávání vzorků on-line: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx

Dle pravidel platných v Národním programu rostlin ČR byly stanoveny tyto zásady pro poskytování GZR:

    – pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání jsou vzorky poskytovány zdarma
    – velikost vzorku genetického zdroje rostlin poskytovaného uživateli je závislá na biologických vlastnostech daného druhu; za standardní velikost vzorku se považuje 30 až 50 klíčivých semen
    – u vegetativně množených druhů je velikost jednoho vzorku zpravidla v rozmezí 3 až 10 regenerujících částí (roubů, oček, in vitro vzorků explantátů, apexů, mikrohlízek)
    – jeden žadatel (uživatel) je oprávněn požadovat během jednoho kalendářního roku od pověřené osoby nebo účastníka Národního programu nejvýše: 30 vzorků u samosprašných druhů; 20 vzorků u cizosprašných druhů; 10 vzorků u vegetativně množených druhů