Koordinační pracoviště

Koordinací Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NPR) je stanovena Ministerstvem zemědělství tzv. „Pověřená osoba“:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV)
Drnovská 507
161 06 Praha 6 Ruzyně

Ředitel VÚRV,v.v.i. a statutární zástupce pověřené osoby: Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

Koordinátor NPR: Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
Tel.: + 420 233 022 497
e mail: holubec@vurv.cz

Koordinaci NPR a zabezpečení servisních činností (informační systém genetických zdrojů a dlouhodobé uchování semenných vzorků v GB) zajišťuje pro všechna pracoviště v ČR v rámci VÚRV genová banka. Ve skladu genové banky je nyní uloženo zhruba 95 % všech generativně množených vzorků, které jsou zahrnuty jako řádné kolekce s různým stupněm dostupnosti. Genová banka získala certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2008 (systém managementu kvality) na činnost genové banky semen, polní hodnocení a regenerace genetických zdrojů vybraných obilovin a minoritních plodin a laboratorní hodnocení jejich technologických charakteristik (United Registrar of Systems Czech, s.r.o. ze dne 09.11.2014). V rámci tohoto systému je dodržována Politika kvality, která vede k neustálému zvyšování kvality služeb genové banky.

Genetické zdroje vegetativně rozmnožovaných druhů jsou uchovávány na pracovištích odpovědných za kolekce těchto druhů, ve většině případů jako polní kolekce (polní GB), popř. v in vitro kultuře (brambory, některé okrasné druhy) či v kryobance (jako bezpečnostní duplikace, popř. základní kolekce). U svěřených vegetativně množených kolekcí zajišťují pracoviště všechny běžné činnosti a služby genové banky (dlouhodobé uchování GZR, poskytování a výměny vzorků GZR z kolekcí a poskytování informací o těchto GZR).